close
shopping_basket

Váš košík

close

Všeobecné obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

čl. 1

Všeobecné ustanovenia

 

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti

NP PATISSERIE s.r.o.

Rustaveliho 9

83106  Bratislava

IČO: 52 106 209

DIČ: 2120906095

IČ DPH: SK 2120906095

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 133955/B

 

Orgán dohľadu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09  Bratislava

 

ďalej len „Predávajúci“ a „Kupujúci“ pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke
Predávajúceho 
www.natachapacal.sk (ďalej len www.natachapacal.sk) sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim
a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva“). Tieto obchodné podmienky platia na
území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednané prostredníctvom elektronického obchodu na stránke 
www.natachapacal.sk.
Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho,
ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti,
riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu
vyplývajú zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov.


Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osôba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky
objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na stránke
 
www.natachapacal.sk.

 

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom,
zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu
na stránke 
www.natachapacal.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na stránke www.natachapacal.sk.

 

Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúceho:

NP PATISSERIE s.r.o., Rustaveliho 9, 831 06  Bratislava

Telefonický kontakt: 0907 535 785

E- mail: info@natachapacal.sk

Proces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za tovar objednaný elektronicky,
ako aj spracovanie osobných údajov
Kupujúceho je chránené a zabezpečené. Osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas
prenosu z prehliadača Kupujúceho na 
www.natachapacal.sk.

 

čl. 2

Objednávka

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných
formulárov.
Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho,
že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky
požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu,
ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho,
že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk
nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.
Prijatá elektronická zálohová objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká
na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou
(na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky
Kupujúceho a to bez odkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí,
že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo.
Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe zaslanej Predávajúcim.
V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu
elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť
Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú
adresu info@natachapacal.sk


Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
 1. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt(telefón a e-mailová adresa);
 2. Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;
 3. Množstvo objednávaného tovaru;
 4. Adresa miesta dodania tovaru: Zoznam prevádzok je uvedený na webovej stránke Predávajúceho, a Kupujúci  
  počas zadávania objednávky určí prevádzku dodania tovaru, resp. vyzdvihnutia objednávky.
 5. Okamih dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim odlišne ako je uvedené v obchodných podmienkach;
 6. Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, 
  má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený
  Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec alebo rodinný príslušník). 
Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho odseku, je považovaná za neúplnú. 
Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho
telefonicky alebo emailom a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému
spresneniu a/alebo doplneniu.
Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická
objednávka považuje za úplnú. V prípade nedodania potrebných údajov zo strany Kupujúceho do 12.hod. od obdržania objednávky
Kupujúcim, bude objednávka stornovaná


Vaša objednávka bude spracovaná po obdržaní platby. Ak by sme platbu neobdržali na náš nižšie uvedený účet,
budeme Vás telefonicky kontaktovať, inak pokladajte
objednávku za záväznú. Aby sa urýchlilo spracovanie Vašej objednávky, odporúčame úhradu zálohovej platby
vykonať v deň objednania, čím zaručíte, že bude Vaša objednávka pripravená na Vami stanovený termín dodania.
Z dôvodu spracovania Vašej objednávky a doby bezhotovostnej úhrady je doba objednania minimálne 3 dni.


 

čl.3 
Storno objednávky


Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu aj po jej záväznom potvrdení zo strany
Predávajúceho, maximálne však 48 hod. pred okamihom
dodania tovaru uvedeného v objednávke. 
Predávajúci si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch zrušiť
objednávku alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába alebo sa
výrazným spôsobom zmenila cena tovaru alebo z dôvodu vyššej moci (výpadky energií, ochorenia zamestnancov a pod.).
V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom
dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka
prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.


 

čl. 4 

Cenové podmienky

Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.natachapacal.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru.
Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej
hodnoty, ak nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov s tým,
že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom
ich uverejnenia na 
www.natachapacal.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný.
V prípade, ak sa na 
www.natachapacal.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar
bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare
objaví cena "0,- €" alebo "1,-€", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu
ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí,
môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť. 


 

čl. 5 

Platobné podmienky

Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje platbu vopred, alebo pri prevzatí objednávky.
Pri tomto spôsobe platby si Kupujúci vyzdvihne tovar v predajni (alebo
využije dovoz) spolu s vyúčtovacou faktúrou, príp. pokladničným dokladom, až po
uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet
NP PATISSERIE s.r.o. v banke,


TATRA BANKA 

IBAN: SK 39 1100 0000 0029 4606 6245

Variabilný symbol: číslo objednávky

Poznámka: Meno a priezvisko objednávateľa z objednávky

 

čl. 6 

Dodacie podmienky

Tovar bude pripravený v termíne určenom Kupujúcim v prevádzke, ktorá je uvedená Kupujúcim v objednávke,
kde si ho Kupujúci môže prevziať osobne, alebo si objedná dovoz tovaru na adresu určenú Kupujúcim. 


Tovar je dovezený Predávajúcim v špeciálnych termoboxoch udržujúcich teplotu chladničky a to autom,
na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej
objednávke, tak isto na presný čas uvedený Kupujúcim v elektronickej objednávke. Náš šofér bude telefonicky
kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu a
záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase,
ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste
dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla
Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania
tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.


Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Pri neprevzatí zaplateného tovaru v termíne určenom Kupujúcim, Predávajúci uskladní tovar vo svojej
predajni najviac na 24 hodín po termíne dodania. Pri vyzdvihnutí
objednávky do 24 hodín od termínu určeného Kupujúcim na prevzatie, Predávajúci právo záručnej doby
uzná len na dobu prepočítanú na celkovú záručnú dobu, t.j. do 24 hodín po termíne dodania určeného
Kupujúcim v objednávke. Ak si Kupujúci neprevezme objednávku do 24 hodín , Predávajúci má právo
tovar z dôvodu rýchleho skazenia
zneškodniť. Kupujúci nemá v tomto prípade právo reklamácie, ani právo na vrátenie zaplatenej sumy.


V prípade poškodenia zásielky s tovarom je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom
protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy.
Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné
neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.


Za nepoškodenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je označená ochrannou
známkou - samolepkou NP PATISSERIE predávajúceho.
Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.


 

čl. 7 

Záručné podmienky a záručná doba

Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 hodín. Po 24 hodinách právo reklamácie u Kupujúceho zaniká.
Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania
tovaru Kupujúcemu. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená
faktúra (doklad o kúpe tovaru), alebo pokladničný doklad,
ktorý slúži zároveň ako záručný doklad.


Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený, a to do 24h od prevzatia tovaru.
Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný priniesť do 24h
na adresu ktorejkoľvek prevádzky uvedenej na webovej stránke Predávajúceho, v Bratislave reklamovaný tovar,
v chránenom obale (termotaške) s teplotou vo vnútri
do 8 Stupňov Celzia, minimálne s 80%-ným obsahom predaného tovaru, vrátane Požadovaných
dokladov – faktúra alebo pokladničný blok.
Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci
povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na stránke
www.natachapacal.sk

 

čl.8 

Záverečné ustanovenia

Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj
bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho.